Thương hiệu 2.5hp (~ 20.500btu) | Sản phẩm đang giảm giá | LMO.Vn